Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu Dobrzyniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o wynikach naboru nr 1/2022 na stanowisko starszego referenta W^minnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzvniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gutmańska
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-26 11:02

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie o numerze 1/2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gutmańska
   data wytworzenia: 2022-09-14
  • opublikował: Karolina Kukowska
   data publikacji: 2022-09-14 13:10

Metryka

 • opublikował: Karolina Kukowska
  data publikacji: 2022-09-14 13:08
 • zmodyfikował: Karolina Kukowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 13:11

Ogłoszenie o naborze 1/2022 z dnia 1 września 2022

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-01 16:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 z dnia 14 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021
z dnia 14 września 2021 r.
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu
o g ł a s z a    n a b ó r 
 na wolne  stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli 87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 22A

1. Określenie  stanowiska urzędniczego:

samodzielny referent 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

I. Wymagania niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282);
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią;
4)  legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim i posiada min. 5 lat stażu pracy;
5)  wykazuje się znajomością przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i prawa oświatowego oraz umiejętnością ich właściwej interpretacji i zastosowania; 
6)  dysponuje umiejętnościami obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

II. Wymagania dodatkowe: 

1) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) doświadczenie zawodowe w pracy biurowej;
3) umiejętność samodzielnej pracy i pracy  w zespole;
4) komunikatywność w relacji z  petentem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  
Wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół,  dla których gmina Golub-Dobrzyń jest organem prowadzącym:

   1.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. 

   2. Prowadzenie spraw dowozów do szkół. 
   
   3. Prowadzenie spraw kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

   4.Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem GZEASiP w materiały i druki.
  
   5. Rejestracja, wysyłanie i rozliczanie kosztów korespondencji. 

   6. Obsługa kasy GZEASiP.

   7. Przyjmowanie gotówki na podstawie czeków bankowych oraz z innych tytułów.
   
   8. Dokonywanie wszelkich wypłat zaakceptowanych przez kierownika Zespołu i głównego księgowego.

   9. Obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz obsługiwanych jednostek.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli  w  Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń;
2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
3) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
4) czas pracy - pełen etat - wymiar 40 godzin tygodniowo.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZEASiP w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.       Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny;
2) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie świadectw pracy/ dokumentów poświadczających staż pracy;
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
6) kopie dokumentów o ukończonych formach podnoszenia kwalifikacji;
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent GZEASiP” można składać w terminie do 27 września 2021 r.:
- osobiście pok. nr 2 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu -  Plac 1000-lecia 22a
- lub drogą pocztową na adres : Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli,  ul. Plac 1000-lecia 22A, 
87-400 Golub-Dobrzyń  (decyduje data wpływu do GZEASiP)     
Oferty, które wpłyną do GZEASiP  po  terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

7. Inne informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  w Golubiu-Dobrzyniu  oraz na tablicy informacyjnej w Gminnego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  w Golubiu-Dobrzyniu.
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie nr: 56 6822215. 


Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna 
Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-09-14 11:16

Do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
   data wytworzenia: 2021-09-14
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2021-09-14 11:17

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-09-14 11:16

Informacja o wynikach naboru nr 1/2021 na stanowisko samodzielnego referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

Informuje się, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko_zo stała wybrana Pani Karolina Kukowska żarn. Nowogród 68
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru została zatrudniona Pani Karolina Kukowska, która spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się ona dobrą orientacją dotyczącą organizacji pracy biurowej oraz znajomością regulacji prawnych i proceduralnych dotyczących postępowania administracyjnego, stosowania prawa oświatowego, oraz korzystania z pakietu office w sprawach dowozu
uczniów do szkół, stypendiów socjalnych i motywacyjnych oraz zaopatrzenia. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba otwarta, komunikatywna, zdecydowana i znająca wamnki organizacyjno-administracyjne obsługi szkół. Z oceny merytorycznej złożonej w naborze kandydatów oferty oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką liczbę punktów.

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-10-04 08:23

Informacja o wynikach naboru nr 1/2021

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-10-04 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1298
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-26 11:04