Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu Dobrzyniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. organizacyjnych, kadrowych i pozyskiwania środków z programów i projektów oświatowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
   data wytworzenia: 2024-05-13
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2024-05-13 12:12

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. organizacyjnych, kadrowych i pozyskiwania środków z programów i projektów oświatowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Informacja o wynikach naboru nr 1/2023 na stanowisko referent ds. programów i projektów oświatowych, transportu i archiwum

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kukowska
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-06-23 11:33

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. programów i projektów oświatowych, transportu i archiwum

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kukowska
  data wytworzenia: 2023-06-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-06-13 09:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 11:31

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kukowska
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-05-24 11:42

Informacja o wynikach naboru nr 1/2022 na stanowisko starszego referenta W^minnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzvniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gutmańska
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-26 11:02

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie o numerze 1/2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gutmańska
   data wytworzenia: 2022-09-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-09-14 13:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-14 13:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 13:11

Ogłoszenie o naborze 1/2022 z dnia 1 września 2022

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-01 16:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 z dnia 14 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 z dnia 14 września 2021 r. Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Plac 1000-lecia 22A

1. Określenie stanowiska urzędniczego

samodzielny referent 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która:
   1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią;
   4. legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim i posiada min. 5 lat stażu pracy;
   5. wykazuje się znajomością przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i prawa oświatowego oraz umiejętnością ich właściwej interpretacji i zastosowania; 
   6. dysponuje umiejętnościami obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. doświadczenie zawodowe w pracy biurowej;
  3. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
  4. komunikatywność w relacji z petentem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, dla których gmina Golub-Dobrzyń jest organem prowadzącym:

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. 
 2. Prowadzenie spraw dowozów do szkół.
 3. Prowadzenie spraw kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem GZEASiP w materiały i druki.
 5. Rejestracja, wysyłanie i rozliczanie kosztów korespondencji. 
 6. Obsługa kasy GZEASiP.
 7. Przyjmowanie gotówki na podstawie czeków bankowych oraz z innych tytułów.
 8. Dokonywanie wszelkich wypłat zaakceptowanych przez kierownika Zespołu i głównego księgowego.
 9. Obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz obsługiwanych jednostek.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 3. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
 4. czas pracy - pełen etat - wymiar 40 godzin tygodniowo.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZEASiP w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie świadectw pracy/ dokumentów poświadczających staż pracy;
 5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 6. kopie dokumentów o ukończonych formach podnoszenia kwalifikacji;
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent GZEASiP” można składać w terminie do 27 września 2021 r.:

 • osobiście pok. nr 2 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu - Plac 1000-lecia 22a
 • lub drogą pocztową na adres : Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń (decyduje data wpływu do GZEASiP)

Oferty, które wpłyną do GZEASiP po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

7. Inne informacje

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie nr: +48 56 682 22 15.

 • Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna 
 • Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-09-14 11:16

Do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
   data wytworzenia: 2021-09-14
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2021-09-14 11:17

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-09-14 11:16

Informacja o wynikach naboru nr 1/2021 na stanowisko samodzielnego referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

Informuje się, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko_zo stała wybrana Pani Karolina Kukowska żarn. Nowogród 68
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru została zatrudniona Pani Karolina Kukowska, która spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się ona dobrą orientacją dotyczącą organizacji pracy biurowej oraz znajomością regulacji prawnych i proceduralnych dotyczących postępowania administracyjnego, stosowania prawa oświatowego, oraz korzystania z pakietu office w sprawach dowozu
uczniów do szkół, stypendiów socjalnych i motywacyjnych oraz zaopatrzenia. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba otwarta, komunikatywna, zdecydowana i znająca wamnki organizacyjno-administracyjne obsługi szkół. Z oceny merytorycznej złożonej w naborze kandydatów oferty oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką liczbę punktów.

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-10-04 08:23

Informacja o wynikach naboru nr 1/2021

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2021-10-04 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-13 12:12:22